14. 12. 2022
3:7
(0:3, 2:3, 1:1)

Ótetin orny:
Hiuaz Dospanova at. MS
Bas tóreshiler:
Boryayev Anton
Stupak Mikhail
Jelilik tóreshiler:
Zassukha Denis
Murashov Alexey