15. 12. 2022
1:6
(1:1, 0:2, 0:3)

Ótetin orny:
Hiuaz Dospanova at. MS
Bas tóreshiler:
Boryayev Anton
Stupak Mikhail
Jelilik tóreshiler:
Zassukha Denis
Murashov Alexey