3. 12. 2023
5:4 ОТ
(2:1, 2:2, 0:1, 1:0)

Ótetin orny:
«Halyk Arena» KMK
Bas tóreshiler:
Morev Timur
Stupak Mikhail
Jelilik tóreshiler:
Suslov Nikita
Zassukha Denis