30. 9. 2022
2:0
(1:0, 0:0, 1:0)

Ótetin orny:
Hiuaz Dospanova at. MS
Bas tóreshiler:
Stupak Mikhail
Chubenko Konstantin
Jelilik tóreshiler:
Murashov Alexey
Yadryshnikov Alexandr